این زنجیره با اتکا به دانش فنی و مدیریت خود در حوزه پرورش مرغ ، با ارسال جوجه های تولیدی خود و انعقاد قراردادهای مشارکت و اجاره نامه با مرغداران متقاضی توانسته است علاوه بر ارتقاء بهره و ضریب تولید ، بیش از 8.000 تن مرغ زنده در سال تولید و به بازارهای مصرف روانه سازد .شایان ذکر است ای مجموعه در سوابق خود به عنوان اولین تولید کننده مرغ بدون مصرف انتی بیوتیک و برترین مرغدار گوشتی و مادر استان اصفهان در کارنامه خود دارد.