یکی از مسائل اصلی در تولید مرغ زنده ضریب تبدیل است که معمولا این ضریب ارتباط مستقیمی با کیفیت خوراک استفاده شده دارد .تهیه و کنترل مواد اولیه ورودی ، تهیه جیره مختص هر سن و نژاد توسط کارشناسان علم تغذیه ، فراوری توسط دستگاهای تمام اتوماتیک از ویژگی های کارخانجات تولید خوارک طیور طرف قرارداد با زنجیره سالم پروران می باشد.زنجیره سالم پروران به عنوان فعال ترین زنجیره تولید گوشت مرغ در استان، بر این باور است که تامین گوشت مرغ سالم وابسته به خوراک سالم مرغ بوده و برآن است که رسالت خود در راستا را بهترین شکل به انجام برساند.